tiscoasset ประวัติ

รู้จักทิสโก้
 • ประวัติบริษัท
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี
  พ.ศ. 2535 โดยมีการดำเนินงานที่ให้บริการครอบคลุมทุกธุรกิจของธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ได้แก่ กองทุนรวม, กองทุนส่วนบุคคล และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้
  การจัดการถึง 100,000 ล้านบาท และมีจำนวน ลูกค้ามากกว่า 380,000 คน จึงอาจกล่าวได้ว่า
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • ทุนจดทะเบียน
  100 ล้านบาท
  ชำระเต็มมูลค่าที่มูลค่าตราไว้ 100 บาท / หุ้น
 • โครงสร้างผู้ถือหุ้น
  บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) 100 %

จุดแข็งของบริษัท

 • ความเป็นอิสระขององค์กรบลจ. ทิสโก้ จำกัด มีการดำเนินงานที่เป็นอิสระ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การจัดการ
  การลงทุนให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทไม่มีการดำเนินงานในธุรกิจอื่นใดนอกเหนือจาก
  การจัดการกองทุน และ ไม่มีแฟ้มการลงทุนในหลักทรัพย์ ที่เป็นของบริษัทเอง ส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับลูกค้าได้อย่างเต็มที่และมีความชัดเจน
 • ความเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ และมีการอบรมที่ดีกลุ่มทิสโก้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการการลงทุนให้แก่ลูกค้ามานานกว่า 30 ปี
  อีกทั้งยังมีทีมการลงทุน ที่ประกอบด้วย ผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์สูงและจัดการกองทุนในประเทศไทยมานานกว่า 10 ปี นอกจากนี้ บริษัทยังมีพนักงานวางแผนการลงทุนที่พร้อมให้ความช่วยเหลือและตอบปัญหาแก่นักลงทุนทุกเมื่อที่นักลงทุนต้องการ
 • ทางเลือกในการลงทุนบลจ. ทิสโก้ จำกัด เสนอทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการที่ แตกต่างกันของลูกค้าได้ในทุกๆระดับความเสี่ยงที่ต้องการ โดยกองทุนรวม ประกอบด้วย กองทุนหุ้น กองทุนผสมยืดหยุ่น กองทุนผสม กองทุน
  ตราสารหนี้ กองทุนเฉพาะเจาะจง และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลให้บริการแก่นักลงทุนส่วนบุคคล ผู้ที่ต้องการจะมีแฟ้มการลงทุนเป็นของตนเอง ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะสม กับความต้องการของแต่ละบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกค้าในการสร้างความมั่งคั่งเพื่อ รองรับการเกษียณในอนาคต
 • ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มเปี่ยมแม้ว่าบลจ. ทิสโก้ จำกัด จะเป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานที่เป็นอิสระ แต่ก็ยังได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุน จาก บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็น
  ผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ. ทิสโก้ จำกัด นอกจากนี้ ทางด้านเทคนิคบริษัทของเรายัง มีทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีสมาชิกมากกว่า 20 คน ซึ่งทำหน้าที่ในการพัฒนาและรักษาระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถวางใจได้ ในความถูกต้องและตรงต่อเวลาในการให้บริการของเรา ufa700

คุณ ภาวิณี องค์วาสิฏฐ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • ประวัติการศึกษา:
  • ป.โท บริหารธุรกิจ (2537), Oregon State University, US
  • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต คอมพิวเตอร์ (2533) จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์งาน:2561 – ปัจจุบันประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บลจ. ทิสโก้ จำกัด2554 – 2560ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน, บลจ. ทิสโก้ จำกัด2552 – 2554หัวหน้าธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, บลจ. ทิสโก้ จำกัด2548 – 2552ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, บลจ. ทิสโก้ จำกัด2544 – 2548ผู้จัดการกองทุน, บลจ. ทิสโก้ จำกัด2543 – 2544ผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)2540 – 2542หัวหน้าฝ่ายการลงทุน เอส จี สินเอเซีย2537 – 2540ผู้จัดการกองทุน, บลจ. บัวหลวง จำกัด

คุณ ธีรนาถ รุจิเมธาภาส
กรรมการอำนวยการ

 • ประวัติการศึกษา:
  • ป.โท บริหารธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาด (2535), ศศินทร์ ฯ
  • ป.ตรี (การตลาดทั่วไป, เกียรตินิยมอันดับ 2) 2532, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์งาน:2561 – ปัจจุบันกรรมการอำนวยการ, บลจ. ทิสโก้ จำกัด2552 – 2560กรรมการผู้จัดการ, บลจ. ทิสโก้ จำกัด2550 – 2551หัวหน้าธุรกิจกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล,
  บลจ. ทิสโก้ จำกัด2546 – 2550หัวหน้าธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล, บลจ. ทิสโก้ จำกัด2542 – 2546ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดสายกองทุนรวมและ
  กองทุนส่วนบุคคล, บลจ. ทิสโก้ จำกัด2537 – 2542Head of Front Office, บลจ. บริหารทุนไทย จำกัด